top of page
For-WEB.jpg

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว เมื่อเริ่มประกอบธุรกิจก็จะต้องให้ความสำคัญและมีเข้าใจในเรื่องภาษีมากขึ้น ซึ่งภาษีที่ทำให้ผู้ประกอบการค่อนข้างสับสนนอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นภาษีทางตรงแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นภาษีทางอ้อมอย่าง VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีอยู่ในแทบทุก ๆ รายการซื้อและขายของกิจการ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับภาษีชนิดนี้กัน

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่มักจะเรียกกันอย่างคุ้นชินว่า VAT ซึ่งเป็นการเรียกเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการ ที่เป็นทั้งรายการในประเทศ การส่งออก หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 7% ของราคาสินค้าหรือบริการ แต่กรณีส่งออกต่างประเทศ จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อัตรา 0% ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขตามกรมสรรพากรกำหนด

 

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถผลักภาระให้ผู้บริโภคได้ นั่นก็หมายความว่าการกำหนดราคา สินค้าและบริการ ผู้ประกอบการจะต้องรวม VAT เข้าไปด้วย มาดูสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเมื่อใดที่จะต้องจด VAT

 

  1. เป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยประมวลรัษฎากรมาตรา 81 จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจในกลุ่มใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน การขายปุ๋ย เป็นต้น (ข้อมูลประเภทธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม : https://www.rd.go.th/5206.html)

  2. มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ข้อนี้สำคัญมาก หากธุรกิจของท่านไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม      จะต้องตรวจสอบรายได้ของกิจการอยู่เสมอว่าเกิน 1.8 ล้านบาทหรือไม่ ในปีภาษีนั้น

 

หากพิจารณาธุรกิจของคุณแล้วว่าเข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท นอกจากนี้คงมีผู้ประกอบการหลายท่านอาจสงสัยว่า หากรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ หรือมีคู่ค้าธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่อยากเสียสิทธิขอคืนภาษีซื้อจากการทำธุรกรรมกับคุณ จะสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถจดได้เช่นกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการเองจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่กิจการได้รับในการเลือกจดด้วยนะคะ

 

อ้างอิง https://www.rd.go.th/2596.html

 

------------------

ผู้เขียน : Kathy & Somi

------------------

bottom of page